Zyra për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka themeluar Zyrën për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim (“Zyra”). Zyra është përgjegjëse për mirëmbajtjen e regjistrit të partive politike, certifikimin e të gjitha subjekteve politike që do të përfshihen në fletëvotim dhe kufizimin e shpenzimeve të fushatave dhe dispozitave për deklarim financiar.  Zyra udhëhiqet nga Drejtori Ekzekutiv i cili i raporton drejtpërdrejt KQZ-së.

Ylli i është bashkuar KQZ-së në detyrën e Drejtorit Ekzekutiv të Zyrës për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim nga muaji Gusht i vitit 2019. Ai është profesionist me përvojë gati 20-vjeçare, në zgjedhje, demokratizim, të drejtat e njeriut dhe aktivitetet e lidhura me qeverisjen e mirë në Kosovë, Irak dhe Afganistan. Para se t’i bashkohej KQZ-së, Ylli ka shërbyer si menaxher në Helvetas, zëvendësdrejtor në Fondacionin Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore (IFES) në Kosovë dhe më herët si pjesë e  Misionit të OSBE-së në Kosovë.  Në Kosovë, Ylli ka punuar edhe në fushën e vetërregullimit të medias, me strukturat formale dhe joformale të përfaqësimit të të rinjve, me grupet e komuniteteve pakicë në Kosovë, zhvillimin parlamentar e sidomos zhvillimit të grupeve të grave dhe të rinjve në kuvend dhe në një numër nismash të politikave publike. Si specialist ndërkombëtar, Ylli shërbeu si këshilltar për votim jashtë vendit në zgjedhjet e Irakut dhe si këshilltar në zgjedhjet për kuvendet krahinore dhe qendrore të Afganistanit. Ylli posedon diplomë master në Demokratizim dhe të Drejtat e Njeriut, të fituara në Universitetin e Bolonjës dhe Universitetin e Sarajevës, me specializim në Proceset e Shtetndërtimit në Evropën Juglindore. Ylli aktualisht është kandidat për titullin doktor në fushën e Qeverisjes dhe Administratës Publike në Universitetin e Evropës Juglindore

Kërkesat për regjistrimin e partive politike mund të dorëzohen në Zyrë në çdo kohë, prej të Hënës deri të Premten gjatë orëve të rregullta të punës (08:00 – 16:00).

Kontaktet e ZRPPC-së

  Rr. Migjeni. nr. 21, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

038 200 81 010

  [email protected]

 

Shërbimet për Subjektet Politike
Shërbimet për OJQ dhe Medie