Çertifikimi i subjekteve politike

Procesi i Çertifikimit të Subjekteve Politike për Kuvend të Kosovës

Të gjitha subjektet politike, duke përfshirë partitë politike, iniciativat qytetare, koalicionet, dhe kandidatët e pavarur, duhet të aplikojnë për çertifikim për të garuar në Zgjedhje për Kuvend të Kosovës. Për tu çertifikuar, subjektet politike duhet të ndjekin hapat në vazhdim: 

Certifikimi për subjeket politike dhe kandidat për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës fillon më 08.01.2021 dhe mbaron më 16.01.2021

Hapi 1 Shkarko dhe plotëso kërkesën për çertifikim të subjekteve politike

Kërkesa për çertifikim të subjekteve politike

Hapi 2 Shkarko dhe plotëso librezen  e nënshkrimeve

Subjektet politike që duan të garojnë për Kuvend të Kosovës duhet të kenë 1000 nënshkrime të vlefshme. Ky hap nuk vlen vetëm për subjektet politike që kanë fituar ulëse në zgjedhjet paraprake për Kuvend të Kosovës.

Libreza e nënshkrimeve

Hapi 3 Shkarko dhe plotëso formularin e pëlqimit të koalicionit

Ky formular plotësohet vetëm nga partitë poltike të interesuar të garojnë në zgjedhje për Kuvend të Kosovës përmes një koalicioni. Koalicionet mund të bëhen vetëm në mes të partive politike.

Formulari i pëlqimit të koalicionit

Hapi 4 Shkarko dhe plotëso listën e kandidatëve të subjektit politik

Në këtë listë duhet të shënohen të dhënat e të gjithë kandidatëve të cilët garojnë për Kuvend të Kosovës. Lista nuk mund të përmbajë më shumë se 110 kandidatë. Brenda listës duhet të aplikohet kuota gjinore prej 30%, që do të thotë që së paku 30% e kandidatëve duhet t’i përkasin njërës gjini. Gjatë plotësimit të listës, çdo i treti kandidatë në listë duhet t’i përkas gjinisë së nënpërfaqësuar (në shumicën e rasteve gjinia e nënpërfaqësuar janë gratë).

Lista e kandidatëve duhet të plotësohet në mënyrë elektronike dhe pastaj të printohet dhe nënshkruhet nga personi i autorizuar i subjektit politik. Përveq listës së nënshruar, subjekti politik duhet të sjellë të njejtën listë në formatin Excel edhe në CD.

Lista e kandidatëve të subjektit politik

Numri më i vogël i kandidatëve nga gjinia e kundërt

Hapi 5 Shkarko dhe plotëso formularin e çertifikimit të kandidatit

Secili kandidatë që garon në Zgjedhje për Kuvend të Kosovës duhet të plotësoj formularin e çertifikimit të kandidatit me të dhëna personale. Pjesa C e formularit duhet të nënshkruhet nga përfaqësuesi i autorizuar i subjektit politik.

Formulari i çertifikimit të kandidatit

Hapi 6 Shkarko dhe plotëso formularin e publikimit financiar të kandidatit

Të gjithë kandidatët që garojnë në Zgjedhje për Kuvend të Kosoves duhet të plotësojnë formularin e publikimit financiar.

Formulari i publikimit financiar të kandidatit

Hapi 7 Dorëzo deklaratën politike

Të gjitha subjektet politike duhet të shkruajnë një deklaratë politike, e cila përmbanë pjesët kryesore të programit të tyre. Formati i shkruarjes së deklaratës politike nuk është i përcaktuar, por nuk duhet të tejkaloj 150 fjalë. Deklarat duhet të nënshkruhet nga përfaqësuesi i autorizuar i subjektit politik.

Hapi 8 Dorëzo simbolin e subjektit politik

Për tu çertifikuar me sukses, partitë politike duhet të dorëzojnë simbolin e subjektit të printuar dhe në CD. Kjo kërkesë vlen vetëm për partitë politike. Ky simbol do të vendoset në fletëvotim, ashtu si pranohet në KQZ.

Hapi 9 Paguaj për shërbimin e çertifikimit

Pasi të përgatitni të gjitha dokumentet e listuara më lartë, subjektet politike do te dorëzojnë ato në Zyren për Regjistrimin e Partive Politike në KQZ. Gjatë dorëzimit të dokumenteve, subjektet politike do të bëjnë pagesën në vlerë prej 2000 Euro.