Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Lista votuese 2019-09-02T14:49:37+00:00

Lista Votuese

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve krijon listën votuese në bazë të të dhënave të Regjistrit Civil të Kosovës. Pasi që pranon të dhënat nga Regjistri Civil, KQZ përcakton qendrat e votimit të votuesve, duke pas parasysh që qytetarët të mund të votojnë sa më afër vendbanimit të tyre.  Ndryshimin e qendrës së votimit mund ta bëni brenda afateve të caktuara.

Për të votuar në zgjedhje, sigurohuni që jeni pjesë e Regjistrit Civil të Kosovës duke e verifikuar këtë informatë në Zyrat Komunale të Regjistrimit Civil

Lista e votuesve brenda vendit
Gjeni qendrën tuaj të votimit

Nëse dëshironi të ndryshoni qendrën tuaj të votimit ju mund të bëni këtë në dy mënyra:

03-14 Shtator 2019

1. Në mënyrë elektronike duke vendosur të dhënat tuaja në platformën në vijim dhe duke bashkangjitur një kopje të dokumentit valid të identifikimit të Kosovës 

Ndrysho qendrën e votimit

Nëse aplikoni për ndryshim të qendrës së votimit përmes platformës online, KQZ do të njoftoj për statusin e aplikimit tuaj përmes emailit.

2. Apo duke shkuar në zyre të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve

Adresat e Komisioneve Komunale Zgjedhore

Datat përcaktohen gjatë procesit zgjedhor

Nëse aplikoni për ndryshim të qendrës së votimit përmes platformës online, KQZ do të njoftoj për statusin e aplikimit tuaj përmes emailit.

Lista e votuesve jashtë vendit

Kjo listë përmbanë emrat e votuesve jashtë Kosovës që kanë aplikuar suksesshëm për regjistrim për votim përmes postës.

Lista e votuesve jashtë vendit

Kundërshtimi dhe konfirmimi i listës votuese

Nëse informatat tuaja apo të ndonjë personi që njihni nuk janë të sakta, ju mund të kundërshtoni apo konfirmoni listën votuese. Kundërshtimi dhe konfirmimi i listës mund të bëhet brenda afateve të caktuara, duke ndjekur hapat në vijim: 

12-14 Shtator 2019

Hapi 1 Shkoni në zyre të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve

Në zyre të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve do të ketë personel mbështetës, të cilët do të ju udhëzojnë në plotësimin e formularit përkatës dhe në hapat e mëtutjeshëm.

Adresat e Komisioneve Komunale Zgjedhore

Hapi 2 Dorëzoni formularin në gjykatë të shkallës së parë

Formularin e plotësuar dhe nënshkruar në Komision Komunal të Zgjedhjeve dorëzoni në gjykatën e shkallës së parë, i cili është organi më i lartë vendim-marrës për këtë çështje. Çdo vendim i kësaj gjykate është obligim për KQZ.

Vërejtje: Lista preliminare votuese ndahet me subjektet politike të certifikuar, të cilat kanë të drejtë të kundërshtojnë apo konfirmojnë atë. Kjo listë mund të ndahet edhe me vëzhgues të akreduar, të cilët duhet të dorëzojnë kërkesë në KQZ.