Udhëzimet Administrative

Udhëzim Administrativ Nr. 01/2010 – Caktimi i Shpenzimeve të Reprezentacionit për Anëtarët e KQZ-së

Udhëzim Administrativ Nr. 01/2014 – Publikimi i Materialeve në Ueb Faqen Zyrtare

Udhëzim Administrativ Nr. 01/2015 – Shfrytëzimi i Telefonisë në KQZ

Udhëzim Administrativ Nr. 02/2015 – Arkivi dhe Lëndët Arkivore në KQZ

Udhëzim Administrativ Nr. 03/2015 – Funksionimi, Komunikimi dhe Raportimi brenda Sekretariatit të KQZ-së

Udhëzim Administrativ Nr. 04/2015 – Mënyra e Përdorimit të Automjeteve Zyrtare të KQZ-së dhe Mirëmbajtja

Udhëzim Administrativ Nr. 01/2017 – Procedura e Zëvendësimit të Anëtarit të Kuvendit Komunal