Obaveze političke partije

Sve uspešno registrovane političke partije u CIK-u moraju poštovati zakonske obaveze u utvrđenim rokovima. Pravne obaveze uključuju:

1. Godišnji obrazac za ažuriranje političke partije

Ovaj obrazac uključuje podatke za najviši izvršni organ političke partije.

Obrazac za godišnje ažuriranje političke partije

Zadnji rok za podnošenje: 31 januar svake godine

2. Godišnji Finansijski izvešztaj političkog subjekta

Ovaj izveštaj treba da sadrži bilans stanja koji prikazuje imovinu, obaveze i capital partije, uključujući sve svoje filijale u periodu koji je uključen u izveštaj. Ovaj izveštaj treba da sadrži detalje svih transakcija u izveštenom periodu. Za više informacija pogledajte Zakone o finansiranju političkih subjekata Br. 03/L-174, Br. 04/L-058, i Br. 04/L-212. 

Godišnji finansijski izveštaj političkog subjekta

Zadnji rok za podnošenje: 1 mart svake godine

Napomena: Političke partije  moraju da naprave I čuvaju jednu kopiju izveštaja dostavljenom CIK-u.

3. Godišnji finansijski izveštaj političkog subjekta (skraćeni oblik)

Skraćeni oblik izveštaja uključuje generalizovane podatke o transakciji političkog subjekta u izveštajnom periodu. Nakon podnošenja CIK-u, ovaj izveštaj se takođe mora objaviti na web stranicama političkih subjekata.

Godišnji finansijski izveštaj političkog subjekta (skraćeni oblik)

Zadnji rok za podnošenje: 1 mart svake godine

Napomena: Političke partije moraju da naprave I čuvaju jednu kopiju izveštaja dostavljenom CIK-u.

4. Obrazac za nastavak registracije političke partije

Ovaj obrazac pokazuje da je politička stranka zainteresovana za nastavak registracije u narednoj godini.

Obrazac za nastavak registracije političke partije

Zadnji rok za podnošenje: 31 mart svake godine

5. Obrazac za obaveštenje o izmenama političke partije

Ovaj obrazac uključuje svaku promenu u političkoj partiji, kao što je kontakt osoba ili finansijsko lice ili promene u predsedništvu.

Obrazac za obaveštenje o izmenama političke partije

Zadnji rok za podnošenje: 5 dana nakon promena

6. Finansijski izveštaj političkog subjekta (skraćena forma)

Skraćena forma izveštaja uključuje opšte podatke o transakcijama političkog subjekta u izveštajnom periodu. Nakon podnošenja CIK-u, ovaj izveštaj se takođe mora objaviti na web stranicama političkih subjekata.

Obrazc kratakog pregleda objavljivanja izborne kampanje

Svaki politički subjekat potvrđen da učestvuje na izborima podnosi Finansijski izveštaj o kampanji političkog subjekta, uključujući sve troškove i njegove sastavne delove. Ovaj izveštaj treba da uključuje prihode Političkog subjekta za period izveštavanja, uključujući datum svih doprinosa, sve troškove, uključujući troškove kampanje, bilans stanja koji predstavlja obaveze i usklađivanja subjekta od prvog do poslednjeg dana perioda izveštavanja. Za više informacija pogledajte Zakon o opštim izborima br. 03 / L-073 Izborno pravilo 12/2013 Troškovi kampanje i finansijsko izjavljivanje kao i zakoni o finansiranju političkih subjekata br. 03 / L-174, br. 04 / L-058 i br. 04 / l-212.

Datum izveštavanja mora biti popunjen za period u kojem subjekat izveštava za odgovarajuće izbore.  

Zadnji rok za dostzavljanje: Četrdeset i pet (45) kalendarskih dana nakon dana izbora.

Napomena: Potvrđeni politički subjekat treba da napavi i zadrži jednu kopiju izveštaja dostavljenog u CIK.

Sva ova dokumenta moraju biti dostavljena Kancelariji za registraciju i potvrđivanje političkih partija u CIK.