Potvrđivanje Političke Partije

Proces potvrđivanja političkih partija za Skupštinu Kosova

Svi politički subjekti, uključujući političke partije, građanske inicijative, koalicije i nezavisni kandidati trebaju da se prijave da bi se takmičili na izborima za Skupština Kosova. Za potvrđivanje, politički subjekti trebaju pratite sledeće korake:

Potvrđivanje političkih subjekata i kandidata za Prevremnih Izbora za Skupštinu Repubike Kosovo počinje 08.01.2021. i završava se 16.01.2021

Korak 1 Preuzmite i popunite obrazac za potvrđivanje političkih subjekata

Zahtev za potvrđivanje političkih subjekata

Korak 2 Preuzmite i popunite knjižicu za potpise

Politički subjekti koji žele da se takmiče za Skupštinu Kosova moraju imati 1000 važećih potpisa. Ovaj korak nije validan samo za političke entitete koji su osvojili mesta na preliminarnim izborima za Skupštinu Kosova.

Knjižica sa potpisima

Korak 3 Preuzmite i popunite formular saglasnosti za koaliciju

Ovaj obrazacpopunjuju samo političke partije koje su zainteresovane da se na izborima Skupštine Kosova kandiduju putem koalicije. Koalicije mogu biti formiranje samo između političkih partija.

Obrazac za saglasnost koalicije

Korak 4 Preuzimte i popunite listu kandidata političkog subjekta

Ova lista treba da sadrži podatke svih kandidata za Skupštinu Kosova. Lista ne može sadržavati više od 110 kandidata. U okviru liste treba primeniti rodnu kvotu od 30%, što znači da najmanje 30% kandidata mora pripadati jednom polu. Prilikom popunjavanja liste, svaki treći kandidat na spisku bi trebao pripadati manjinskom polu (u većini slučajeva nedovoljno zastupljeni pol su žene).

Spisak kandidata mora se popuniti elektronskim putem, a zatim štampati i potpisati od strane ovlašćenog lica političkog subjekta. Pored potpisane liste, politički subjekat mora da podnese istu listu u format Excel i CD-u.

Lista kandidata političkog subjekta

Najmanji mogući broj kandidata suprotnog pola

Korak 5 Preuzmite i popunite obrazac za potvrđivanje kandidata

Svaki kandidat za izbore na Skupštini Kosova mora popuniti obrazac za potvrđivanje kandidata sa ličnim podacima. Deo C obrasca mora potpisati ovlašćeni predstavnik političkog subjekta.

Obrazac za potvrđivanje kandidata

Korak 6 Preuzmite I popunite obrazac za objavljivanje finansija kandidata

Svi kandidati koji se takmiče na izbore za Skupštinu Kosova moraju popuniti obrazac za objavljivanje finansija.

Obrazac za objavljivanje finansija kandidata

Korak 7 Podnesite politički izjacvu

Svi politički subjekti treba da napišu političku izjavu koja sadrži glavne delove svog programa. Format pisanja političke izjave nije definisan, ali ne sme biti veći od 150 reči. Izjavu mora potpisati ovlašćeni predstavnik političkog subjekta.

Korak 8 Podnesite simbol političkog subjekta

Da bi bili uspešno potvrđeni, političke partije moraju da podnesu štampani simbol partije i na CD. Ovaj zahtev važi samo za političke partije. Ovaj simbol će biti stavljen na glasački listić kako je prihvaćen u CIK-u.

Korak 9 Uplatite za uslugu potvrđivanja

Nakon što pripremite sva gore navedena dokumenta, politički subjekti će iste dostaviti u Kancelariju za registraciju političkih opartija CIK-a. Tokom podnošenja dokumenata, politički subjekti će izvršiti uplatu u iznosu od 2000 eura.