main-bg

Votimi Jashtë Vendit

Raundi i dytë i Zgjedhjeve për Kryetar të Komunave

19 nëntor 2017

VOTIMI PËRMES POSTËS

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të organizoj raundin e dytë të zgjedhjeve për Kryetarë të Komunave.

Të drejtën për të votuar përmes postës kanë votuesit e komunave si në vijim: Gjakovë, Gjilan, Dragash, Istog, Kaçanik, Klinë, Kamenicë, Mitrovicë e Jugut, Obiliq, Rahovec, Podujevë, Prishtinë, Prizren, Shtime, Suharekë, Ferizaj, Vushtrri, Malishevë dhe Kllokot.

Në fletëvotim janë dy kandidatë, që në raundin e parë kanë fituar numrin më të madh të votave.

Ju duhet të shënoni njërin nga Kandidatët.

Të gjithë aplikuesit që suksesshëm janë regjistruar si votues jashtë Kosovës (kliko këto – Lista e Votuesve jashtë Kosovës)  kanë të drejtë për të votuar.

Fletëvotimi për Kryetar të Komunës (klikoni këtu Fletëvotimi për Kryetar të Komunës)

Kthimi i pakos së fletëvotimit:

  • Fletëvotimin e plotësuar e vendosni në zarfin e fshehtësisë të pranuar përmes postës ose në një zarf tjetër të pa shënuar dhe mbylleni.  Kjo do të ruaj fshehtësinë e votës tuaj.
  • Zarfi i fshehtësisë i mbyllur dhe kopja e një dokumenti identifikues të vlefshëm vendosen në zarfin e kthimit me adresë të shtypur të KQZ-së ose në një zarf tjetër ku të shënohet adresa e KQZ-së.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Republika e Kosovës, Votimi Përmes Postës, Posta nr. 6, KUTIA 351, 10 000 Prishtinë, Kosovë.

Fletëvotimin mund të merrni nga burimet e mëposhtme:

  + 381 (038) 213 100, dhe +381 (038) 213 200

Fletëvotimi duhet të pranohet nga KQZ-ja më së largu deri më 17 nëntor 2017.