main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 07-09-2017 11:19

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal

  Shkarko
 • 07-09-2017 09:14

  Vendim për miratimin e formularit të përputhjes së të dhënave dhe rezultateve (FPR) për zgjedhjet lokale 2017.

  Shkarko
 • 08-08-2017 14:46

  Vendim për miratimin e kërkesës së votuesve të lagjes Suhodoll i Poshtëm, Suhodoll i Epërm dhe Lagjes së Doktorëve për të votuar në komunën e Mitrovicës së Jugut

  Shkarko
 • 08-08-2017 14:44

  Vendim për miratimin e planit të veprimit të KQZ-së per Adresimin e Rekomandimeve nga Misioni i Zgiedhjeve të BE-së për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

  Shkarko
 • 07-08-2017 00:00

  Vendim për miratimin e rregullorës nr. 03/2017 për procedurat e rekrutimit, emërimit dhe Punës Provuese të nëpunësve në SKQZ

  Shkarko
 • 07-08-2017 00:00

  Vendim për miratimin e rregullorës nr. 04/2017 për avancimin në karrierë dhe transferimin e nëpunësve në SKQZ

  Shkarko
 • 07-08-2017 00:00

  Vendim për miratimin e rregullorës nr. 05/2017 për Kodin e Miresjellies për Stafin e KQZ-së

  Shkarko
 • 07-08-2017 00:00

  Vendim për miratimin e Rregullorës nr. 01/2017 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës së SKQZ-së

  Shkarko
 • 07-08-2017 00:00

  Vendim për miratimin e rregullorës nr. 02/2017 për përshkrimin e detyrave të punës dhe klasifikimin e vendeve të punës në SKQZ

  Shkarko
 • 07-08-2017 00:00

  Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e KKZ-ve (Selajdin Beqa) në Prishtinë

  Shkarko