main-bg

Raportet Financiare & Auditimet

Nga secili subjekt politik (përfshirë partitë politike, koalicionet, iniciativat qytetare dhe kandidatët e pavarur), i cili merr pjesë në zgjedhje, do të kërkohet t’i paraqesë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve raport për publikimin financiar.

Raporti i deklarimit financiar te fushatës së Subjektit politik, përfshirë  të gjitha degët dhe pjesët përbërëse të tij, për periudhën që fillon me ditën e shpalljes së zgjedhjeve nga Presidenti i Kosovës dhe që përfundon me ditën e zgjedhjeve të jashtëzakonshme ose të parakohshme.

Raporti i Publikimit Financiar për Fushatën dorëzohet jo më vonë se dyzet e pesë (45) ditë kalendarike pas ditës së zgjedhjeve.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sipas rregullës së zgjedhjeve, do të caktoj një kufi të shpenzimeve të fushatës të subjektit politik të certifikuar, i cili do të shprehet si shumë që del në bazë të numrit të votuesve të regjistruar.

Subjektet nuk mund të shpenzojnë mbi atë kufi për fushatën e tyre politike.Nga secili subjekt politik kërkohet të mbajë shënime të sakta dhe të hollësishme për gjendjen financiare të selisë qendrore dhe për të gjitha degët gjatë periudhës së përfshirë në raportin e deklarimit financiar të fushatës.

Deklaratat politike të subjekteve politike për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës. (Kliko këtu që ta shkarkoni)

Raportet e deklarimit financiar të kandidatëve për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës 2017

 Numri në fletëvotimEmri i Subjektit Politik   Formularët 
11JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA - JGPShkarko
12PDK-Partia Demokratike e Kosovës  Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës-AAK  Nisma Për Kosovën-NISMA Partia e Drejtësisë-PD  Lëvizja Për Bashkim-LB  Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës-PSHDK  Partia Konservatore e Kosovës-PK  Alternativa Demokratike e Kosovës-ADK  Republikanët e Kosovës-REK  Partia e Ballit-PB Partia Socialdemokrate-PSD  Balli Kombëtar i Kosovës-BKKShkarko  
13PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM - PAIShkarko 
14G I EROMENDJE ALTERNATIVA
Shkarko
15GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE - GIG
Shkarko
16LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDK  ALEANCA KOSOVA E RE - AKR
Shkarko 
17POKRET ZA GORA - PG
Shkarko
18PROGRESIVNA DEMOKRATSKA STRANKA - PDS
Shkarko
19PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS - PDAK
Shkarko
20INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS - IRDK
Shkarko 
21SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA - SLS
Shkarko
22GRAÐANSKA INICIJATIVA SRPSKA LISTA - GiSL
Shkarko  
23NAPREDNA SNAGA KOSOVA - NSK
Shkarko 
24PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE - PLE
Shkarko 
25KOSOVAKI NEVI ROMANI PARTIA - KNRP
Shkarko
26KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI - KDTP
Shkarko
27PARTIJA KOSOVSKIH SRBA-AKTIVNA GRADJANSKA INICIJATIVA
Shkarko
28PARTIA DEMOKRATIKE E UNITETIT - PDU
Shkarko
29FJALA
Shkarko 
30KOALICIJA VAKAT
Shkarko
31G.I ZA PROSPERITET KOSOVA
Shkarko 
32NOVA DEMOKRATSKA STRANKA - NDS
Shkarko
33KOSOVA TÜRK ADALET PARTISI - KTAP
Shkarko
34KOALICIJA SDA-BSDAK
Shkarko
35Lëvizja VETËVENDOSJE!
Shkarko 
36PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS - PREBK
Shkarko Raporti vjetor financiar i auditimit 2011

Raporti vjetor financiar i auditimit 2012

 Akronimi Emri i Subjektit PolitikViti 2012Viti 2011
1AKR
ALEANCA KOSOVA E RE
ShkarkoShkarko
2AAK
ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS
ShkarkoShkarko
3ADKALTERNATIVA DEMOKRATIKE E KOSOVESShkarko
Shkarko
4BKBALLI KOMBËTAR I KOSOVËS
Shkarko
Shkarko
5BDBASHKIMI DEMOKRATIK
Shkarko
Shkarko
6BSDAKBOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA
Shkarko
Shkarko
7CDSCRNOGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Shkarko
Shkarko
8CLSCRNOGORSKA LIBERALNA STRANKA
Shkarko
Shkarko
DSKDEMOKRACIA SOCIALE E KOSOVËSShkarko 
10DADEMOKRATSKA ALTERNATIVA
Shkarko
Shkarko
11DSBDEMOKRATSKA STRANKA BOŠNJAKA
Shkarko
Shkarko
12DSVDEMOKRATSKA STRANKA VATAN
ShkarkoShkarko
13GIGGRAÐANSKA INICIJATIVA GORE
Shkarko
Shkarko
14IRDKINICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS
ShkarkoShkarko
15
INICIATIVA QYTETARE - LËVIZJA VETVENDOSJE
ShkarkoShkarko
16JSLJEDINSTVENA SRPSKA LISTA
ShkarkoShkarko
17VAKATKOALICIJA VAKAT
ShkarkoShkarko
18KDTPKOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI
ShkarkoShkarko
19KTBKOSOVA TURK BIRLIGI
ShkarkoShkarko
20LBLËVIZJA PËR BASHKIM
ShkarkoShkarko
21LDDLIDHJA DEMOKRATIKE E DARDANISË
ShkarkoShkarko
22LDKLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
ShkarkoShkarko
23LEKLIDHJA E EGJIPTIANËVE TË KOSOVËS
ShkarkoShkarko
24NCPKNARODNA CRNOGORSKA PARTIJA KOSOVA
ShkarkoShkarko
25NBSNOVA BOŠNJACKA STRANKA
ShkarkoShkarko
26NDNOVA DEMOKRATIJA
ShkarkoShkarko
27NDSNOVA DEMOKRATSKA STRANKA
ShkarkoShkarko
28PDAKPARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS
ShkarkoShkarko
29PDKPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
ShkarkoShkarko
30PDKIPARTIA DEMOKRISTIANE PËR INTEGRIM
ShkarkoShkarko
31PAIPARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM
ShkarkoShkarko
32PDPARTIA E DREJTËSISË
ShkarkoShkarko
33PPIPARTIA E PENSIONISTËVE DHE INVALIDEVE
Shkarko
Shkarko
34PPK
PARTIA  E PENSIONISTËVE TË KOSOVËS
Shkarko
Shkarko
35PGJKPARTIA E TË GJELBËRVE TË KOSOVËS
Shkarko
Shkarko
36PEKPARTIA EKOLOGJIKE E KOSOVËS
ShkarkoShkarko
37PLKPARTIA LIBERALE E KOSOVËS
Shkarko
Shkarko
38PNDSHPARTIA NACIONALE DEMOKRATIKE SHQIPTARE
Shkarko
Shkarko
39PREBKPARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS
Shkarko
Shkarko
40PSHDKPARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS
Shkarko
Shkarko
41PSDPARTIA SOCIALDEMOKRATE
Shkarko
Shkarko
42PSKPARTIA SOCIALISTE E KOSOVËS
Shkarko
Shkarko
43PDIPARTIJA DEMOKRATSKE INTEGRACIJE
Shkarko
Shkarko
44SDSSAMOSTALNA DEMOKRATSKA STRANKA
Shkarko
Shkarko
45SLSSAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA
Shkarko
Shkarko
46SNSDSAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA
Shkarko
Shkarko
47SDSGSOCIJALNA DEMOKRATSKA STRANKA GORE
Shkarko
Shkarko
48SDS KIMSRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM
ShkarkoShkarko
49SNSSRPSKA NARODNA STRANKA
Shkarko
Shkarko
50SSDSSRPSKA SOCIJAL DEMOKRASTKA STRANKA
Shkarko
Shkarko
51SKMSSRPSKA KOSOVSKO METOHIJSKA STRANKA
Shkarko
Shkarko
52SDASTRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Shkarko
Shkarko
53SDPSTRANKA DEMOKRATSKIH PROMJENA
Shkarko
Shkarko
54USBUJEDINJENA STRANKA BOŠNJAKA
Shkarko
Shkarko