main-bg

Afati për aplikim për Certifikim të SP-ve

Njoftohen të gjitha subjektet politike të cilët dëshirojnë të marrin pjesë në Zgjedhjet e Lokale në Republikën e Kosovës se afati për aplikim për certifikim është jo më vonë se gjashëdhjetë ditë (60) ditë para ditës së zgjedhjeve gjegjësisht gjer më 04 shtator 2013. Informatat shtesë mund ti gjeni te linku i ZYRA PËR RPPC nën linkun Certifikimi i Subjekteve Politike.