main-bg

Aktivitetet kryesore për Zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Graçanicë 18 Janar 2015


AFATI KOHOR


AKTIVITETET


REFERIMI LIGJOR

18 Dhjetor 2014

Pranimi i Ekstraktit të parë të Regjistrit Civil nga Agjencia e Regjistrimit Civil

Rregulla 02/2013,

Neni 3.3

21 Dhjetor 2014

Behet Propozimi për anëtaret e KKZ-se

Vendimi i KQZ

  24 Dhjetor 2014

Emërimi i Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve

Vendimi i KQZ

17 – 21 Dhjetor 2014

KQZ-ja të vendosë për kufizimet e shpenzimeve për subjektet politike

Vendimi i KQZ

18 -23 Dhjetor 2014

Periudha e aplikimit për certifikim te Subjekteve Politike

Vendimi i KQZ

30 Dhjetor – 5 Janar 2014

Periudha e regjistrimit për votimin jashtë Kosovës

Vendimi i KQZ

29 Dhjetor 2014 10 Janar 2015

Periudha e shërbimit të votuesve

Vendimi i KQZ

5 – 9 Janar 2015

Afati i për regjistrim për votimin me nevoja të veçanta

Vendimi i KQZ

8 Janar 2015 – 10 Janar 2015

Periudha e kundërshtimit dhe e konfirmimit

Vendimi i KQZ

12 – 16 Janar 2015

Periudha e Votimi jashtë Kosovës

Vendimi i KQZ

13 Janar 2015

Certifikimi i listës së votuesve

Vendimi i KQZ

30 Dhjetor 2014

Tërheqja e shortit të renditjes së subjekteve politike në fletëvotim

Vendimi i KQZ

29-30 Dhjetor 2014

Afati  për emërimin e këshillave të vendvotimeve

Vendimi i KQZ

5 Janar 2015

Publikimi i lokacionit të Qendrave të votimit

Vendimi i KQZ

12 Janar 2015 -16 Janar 2015

Periudha e fushatës së zgjedhjeve për subjektet politike

Vendimi i KQZ

18 Dhjetor 2014 – 8 Janar 2015

Afati për aplikim për akreditim te vëzhguesve 

Vendimi i KQZ

18 Janar 2015

DITA E ZGJEDHJEVE

Vendimi i Presidentes

19 Janar – 4 prill  2015

Dorëzimi i Raportit financiare të fushatës

Rregulla nr. 12/2013