main-bg

Aktivitet kryesore për Zgjedhjet Lokale 2013

 DATA  AKTIVITETET KRYESORE  REFERIMI LIGJOR  SHËNIM

04.07.2013

Pranimi i Ekstraktit të parë të Regjistrit Civil nga Agjencia e Regjistrimit Civil

Rregulla 02/2013,

 Neni 3.3

KQZ -pranon Ekstraktin e Regjistrit Civil jo me vonë se 2 dite pas ditës se shpalljes se Zgjedhjeve

03.07 - 17.07.2013

Emërimi i Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve

Neni 67 i LZP-së

KQZ-ja emëron KKZ-në brenda afatit prej  (15) ditësh pas shpalljes së datës së zgjedhjeve.

03.07 - 07.07.2013

KQZ-ja të vendosë për kufizimet e shpenzimeve për subjektet politike

Neni 39 i LZP-ë

KQZ përcakton maksimumin e shpenzimeve te fushatës mbështetur ne numrin e përgjithshëm te votuesve te regjistruar ne listën e votuesve ne freskimin e fundit te LV-se ne dispozicion te KQZ-së.

03.07 - 04.09.2013

Periudha e aplikimit për certifikim te Subjekteve Politike

Neni 15.2 LZP-së

Aplikimi për certifikim mund te dorëzohen ne çdo kohë gjatë orëve te rregullta te punës deri 60 ditë para ditës se zgjedhjeve .

27.07 - 04.09.2013

Periudha e regjistrimit për votimin jashtë Kosovës

Neni 97 LZP-së

Rregulla nr. 03/2013

Votuesi me te drejtë vote mund te aplikoj  për te marrë një fletëvotim për votim jashtë Kosovës duke dorëzuar te plotësuar aplikimin për votim jashtë Kosovës / Formularin e Regjistrimit te votuesit.

06.08 - 24.09.2013

Periudha e shërbimit të votuesve

Rregulla nr. 17/2013

KQZ-ja ju mundëson të gjithë votuesve me të drejtë vote të njoftohen për Qendrat e Votimit ku janë të caktuar dhe ju mundëson që të ndryshojnë Qendrën e Votimit sipas zgjedhjes së tyre sa më afër vendbanimit të tyre të përhershëm.

04.09 -19.10.2013

Afati i për regjistrim për votimin me nevoja të veçanta

Neni 99.1 LZP-së

Rregulla nr. 04/2013

Votimi i personave me nevoja dhe rrethana te veçanta

10.09 - 24.09.2013

Periudha e kundërshtimit dhe e konfirmimit

Neni 8.1 i LZP-së

Rregulla nr. 02/2013

Votuesit me te drejt vote mund te kundërshtojnë, siç është përcaktuar ne nenin 9 pa saksitë apo lëshimet në Listën  e Votuesve gjatë periudhës se vendosur për atë qellim nga KQZ-ja

01.10.2013-01.11.2013

Periudha e Votimi jashtë Kosovës

Rregulla nr. 03/2013

Votimi jashtë Kosovës

10.10.2013

Certifikimi i listës së votuesve

Neni 8.6 i LZP-së

KQZ-ja e Certifikon listën Përfundimtare te Votuesve

19.09.2013

Tërheqja e shortit të renditjes së subjekteve politike në fletëvotim

Neni 24.1 LZP-së

Shorti i fletëvotimit mbahet ne një datë të caktuar nga KQZ-ja

17.09 - 01.10.2013

Afati i  për emërimin e këshillave të vendvotimeve

Neni 77 LZP-së

Emërimi i anëtareve dhe kryesuesve te KVV-së.

24.09.2013

Publikimi i lokacionit të Qendrave të votimit

Neni 83.1 LZP-së

Publikimi i lokacionit të Qendrave të votimit  jo me vonë se 40 ditë para ditës se zgjedhjeve .

03.10 - 01.11.2013

Periudha e fushatës së zgjedhjeve për subjektet politike

Neni 44 LZP-së

Periudha e fushatës së zgjedhjeve do te thotë  prej 30 ditëve për fushatën zgjedhore te subjekteve politike e cila përfundon 1 ditë para ditës se zgjedhjeve.

03.07 - 04.10.2013

Afati i fundit për paraqitjen e kërkesave për akreditim të individëve që dëshirojnë të vëzhgojnë në emër të organizatave 

Neni 54.5 LZP-së

 Akreditimi i individëve për vëzhgim te zgjedhjeve ne emër te ndonjë organizate duhet te parashtrohet ne KQZ jo me vonë 30 ditë para ditës se zgjedhjeve

03.07 - 09.10.2013

Kërkesa për akreditim te vëzhguesve te organizatave

Neni 54.3 LZP-së

Kërkesën për akreditim te vëzhguesve çdo organizatë mund te parashtroj pran KQZ-se ne çdo kohë deri ne ditën e 25 para ditës se zgjedhjeve

03.07 - 14.10.2013

Afati i fundit për akreditim të individëve që dëshirojnë të vëzhgojnë në emër të organizatave nga KQZ-ja

Rregulla nr. 07/2013

Vëzhguesit e Zgjedhjeve

03.07 - 19.10.2013

Kërkesa për aplikim te mediave për vëzhgimin e zgjedhjeve

Rregulla nr. 07/2013

Vëzhguesit e zgjedhjeve

03.11.2013

DITA E ZGJEDHJEVE

04.11 - 18.12.2013

Dorëzimi i Raportit financiare të fushatës

Rregulla nr. 12/2013

Certifikimi i Rezultateve

Neni 106.1 LZP-së

KQZ-ja certifikon rezultatet përfundimtare nga Qendra e Numërimit dhe Rezultateve.

Kthimi i Pagesave te Certifikimit te SP-ve

Rregulla 08/2013,

 neni 9.2

Brenda 30 ditëve pas certifikimit te rezultateve

RAUNDI I DYTE I ZGJEDHJEVE (01 DHJETOR 2013)

02.12 - 15.01.2014

Dorëzimi I  Raportit financiare të fushatës për Raundin e dytë

Rregulla nr.12/2013

Shkatërrimi i materialit të  ndjeshëm  zgjedhor

Ligji Nr. 03/L-073,

neni 103.4

KQZ me një vendim pas certifikimit zyrtar te rezultatit te zgjedhjeve , shkatrrën materialin zgjedhor brenda 60 ditëve, përveç nëse udhëzohet ndryshe nga PZAP-i

Raporti Financiar lidhur me shpenzimet e zgjedhjeve

Ligji Nr. 03/L-073,

 neni 113.6