Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Rregullativa e Brendshme e KQZ-së 2018-05-27T23:10:54+00:00

Rregullativa e Brendshme e KQZ-së

Rregullore Nr. 01/2017 – Organizimi i Brendshëm dhe Sistematizimi i Vendeve të Punës në SKQZ

Rregullore Nr. 02/2017 – Përshkrimi i Detyrave të Punës dhe Klasifikimi i Vendeve të Punës në SKQZ

Rregullore Nr. 03/2017 – Procedurat e Rekrutimit, Emërimit dhe Punës Provuese të Nepunësve në SKQZ

Rregullore Nr. 04/2017 – Avancimi në Karrierë dhe Transferimi i Nëpunësve në SKQZ

Rregullore Nr. 05/2017 – Kodi i Mirësjelljes për Stafin e SKQZ-së