Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Akreditacija Posmatrača Političke Subjekte 2018-05-27T23:10:55+00:00

Akreditacija Posmatrača Političke Subjekte

Potvrđeni politički subjekti koji se takmiče na izborima mogu se prijaviti za akreditaciju posmatrača. Politički subjekti mogu posmatrati ceo izborni proces ili samo na dan izbora, u zavisnosti od toga za koga se oni prijavljuju.

Datumi prijave za posmatranje izbornog procesa biće određeni tokom izbornog procesa

Datumi za prijavu za posmatranje dana izbora biće određen tokom izbornog procesa

Napomena: Pojedinci ne mogu posmatrati izbore. Da biste posmatrali izbore, morate se pridružiti timovima posmatrača političkih partija ili nevladinih organizacija. To možete uraditi direktnim kontaktiranjem političkog subjekta ili nevladine organizacije u okviru koje ćete posmatrati izbore.

Politički subjekti mogu podneti zahtev za akreditaciju posmatrača, prateći sledeće korake:

Korak 1 Preuzmite i popunite obrazac za akreditaciju posmatrača

Obrazac za akreditaciju posmatrača

Korak 2 Preuzmite i popunite listu posmatrača

Na šablonuliste posmatrača unesite podatke svih osoba koje će posmatrati izbore u ime vašeg političkog subjekta. Lista posmatrača mora biti popunjena elektronskim putem, a potom štampana i potpisana od strane ovlašćenog lica političkog subjekta. Pored potpisane liste, političkisubjekat uneti istu listu u Excel format I na CD-u.

Lista posmatrača

Korak 3 Popunite i potpišite izjavu posmatrača

Svaki posmatrač političkog subjekta mora pročitati i potpisati izjavu posmatrača. Politički subjekt mora prikupiti sve potpisane deklaracije pre nego što ih podnese CIK-u.

Izjava posmatrača

Korak 4 Podnesite prijavu za akreditaciju posmatrača u CIK

Dokumenti navedeni u gore navedenim koracima moraju biti dostavljeni u Kancelariju za registraciju političkih partija u CIK.

  • Ako vaša prijava ispunjava sve uslove, CIK će nastaviti sa pripremama bedževa vaših posmatrača.
  • Ako vaša prijava ne ispunjava sve uslove, CIK će vas obavestiti da niste akreditovani da biste posmatrali izbore.

Napomena: Aplikacije primljene putem e-maila se ne uzimaju u obzir, osim u slučaju prijavljivanja van Republike Kosova.